Batavus HS-50, Batavus HS-50 w/ sidecar (stock)

Batavus HS-50, Batavus HS-50 w/ sidecar (stock)