1995 Derbi Variant SLE-X

1995 Derbi Variant SLE-X